Åpenhetsloven

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og ryddige forhold er og har alltid vært sentrale styringsprinsipper for Forte Vannkraft AS, Forte Energy Norway AS og Forte Vannkraft Produksjon 2 AS (heretter Forte) som er tre selskaper forvaltet og drevet av Forte Vannkraft AS. Samfunnsansvaret gjelder ikke bare i vårt forhold til grunneiere og samarbeidspartnere, men også overfor våre ansatte, våre underleverandører og deres ansatte og i forholdet til andre parter og interesser vi påvirker. Å sørge for at vi i vår virksomhet ikke risikerer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktig for oss.

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven 1. juli 2022 har vi ytterligere formalisert og systematisert vårt arbeid med disse spørsmålene. I denne redegjørelsen oppsummerer vi vårt arbeide.

Kort om oss

Forte utvikler, bygger og driver norske småkraftverk i nært samarbeid med grunneiere. I dag består porteføljen av 44 vannkraftprosjekter i ulike faser og med ferdig utbygde kraftverk kan selskapet dekke strømbehovet til over 55 000 norske husstander.

I 2022 omsatte Forte selskapene for til sammen 44 millioner EUR. I tillegg betaler Forte i 2022 sine grunneiere 12,6 millioner EUR for leie av fallrettigheter.   

Ved årsskiftet 2023/2024 hadde selskapet 7 fast ansatte. I tillegg benytter selskapet innleid arbeidskraft ved behov.

Vårt arbeid med risikovurderinger og våre funn

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har Forte systematisert og formalisert våre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Retningslinjene gitt av Regjeringen kan leses her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/oecd_ncp/oecd-retningslinjer-flernasjonale-selskaper201307.pdf.

I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid i hverdagen, særlig knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder, gjennomfører selskapets administrasjon risikovurderinger.  Risikovurderingen inkluderer løpende evaluering av tidligere iverksatte tiltak og identifiserte risikoforhold. Resultatet av disse vurderingene presenteres for og gjennomgås av styret minst en gang årlig. 

Det er vår vurdering at risikoen for at vi medvirker til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter er svært lav.

Det klart viktigste risikoområdet for Forte er risikoen for at det hos våre underleverandører i kraftverksutbyggingen foreligger forhold som bryter med kravet til anstendige arbeidsforhold. Vi har allerede over mange år jobbet aktivt med denne problemstillingen, og følger opp både våre underleverandører og deres ansatte for å minimere risikoen ytterligere. I tillegg er kraftverksutbygging strengt regulert av offentlige myndigheter og med egne kontrollrutiner som skal sikre gode HMS rutiner for anleggsplassen. Forte har godt innarbeidede rutiner for å sikre anstendige arbeidsforhold som jevnlig gjennomgås og oppdateres ved behov for de enkelte prosjektene. Drift av operative kraftverk gjennomføres lokalt.

Ytterligere informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett på informasjon fra oss knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til de tjenestene vi tilbyr.