Åpenhetsloven | Transparency Act

1. Innledning

Samfunnsansvar og ryddige forhold er og har alltid vært sentrale styringsprinsipper for FORTE Vannkraft AS og FORTE Energy Norway (heretter FORTE). Dette gjelder ikke bare i vårt forhold til kunder, grunneiere og samarbeidspartnere, men også overfor våre ansatte, våre underleverandører og deres ansatte og i forholdet til andre parter og interesser vi påvirker.

Å sørge for at vi i vår virksomhet ikke risikerer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har derfor alltid vært naturlig for oss.

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven 1. juli 2022 har vi ytterligere formalisert og systematisert vårt arbeid med disse spørsmålene. I denne redegjørelsen oppsummerer vi vårt arbeide.

2. Kort om virksomheten

FORTE utvikler, bygger og eier norske småkraftverk i nært samarbeid med grunneiere. I dag består porteføljen av 44 vannkraftprosjekter i ulike faser og med ferdig utbygde kraftverk kan selskapet dekke strømbehovet til 43 000 norske husstander.

I 2022 omsatte FORTE for X, hvorav X% var salg av strøm. I tillegg betaler FORTE i 2022 sine grunneiere for leie av fallrettighet X% av resultat før skatt.   

Ved årsskiftet 2022/2023 hadde selskapet X fast ansatte. I tillegg benytter selskapet innleid arbeidskraft ved behov.

3. Vårt arbeid med risikovurderinger og våre funn

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har FORTE systematisert og formalisert våre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Retningslinjene gitt av Regjeringen kan leses her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/oecd_ncp/oecd-retningslinjer-flernasjonale-selskaper201307.pdf.

I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid i hverdagen, særlig knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder, gjennomfører selskapets administrasjon risikovurderinger.  Risikovurderingen inkluderer løpende evaluering av tidligere iverksatte tiltak og identifiserte risikoforhold. Resultatet av disse vurderingene presenteres for og gjennomgås av styret. 

Det er vår vurdering at risikoen for at vi medvirker til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter er svært lav.

Det klart viktigste risikoområdet for FORTE er risikoen for at det hos våre underleverandører i kraftverksutbyggingen foreligger forhold som bryter med kravet til anstendige arbeidsforhold. Vi har allerede over mange år jobbet aktivt med denne problemstillingen, og følger opp både våre underleverandører og deres ansatte for å minimere risikoen ytterligere. I tillegg er kraftverksutbygging strengt regulert av offentlige myndigheter og med egne kontrollrutiner som skal sikre gode HMS rutiner for anleggsplassen. FORTE har godt innarbeidede rutiner for å sikre anstendige arbeidsforhold som jevnlig gjennomgås og oppdateres ved behov for de enkelte prosjektene. Drift av operative kraftverk gjennomføres lokalt.

4. Ytterligere informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett på informasjon fra oss knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til de tjenestene vi tilbyr.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ber vi om å bli kontaktet på følgende epostadresse: post@fortevannkraft.no.

1. Introduction

Social responsibility and orderly working conditions are and have always been key management principles for FORTE Vannkraft AS and FORTE Energy Norway (hereafter FORTE). This applies not only in our relationship with our customers, landowners and other partners, but also with our employees, our contractors and their employees and in the relationship with other parties in our supply chain.

Ensuring that in our business we do not risk actual or potential negative consequences for human rights and working conditions has always been natural for us.

Following the implementation of the Transparency Act on 1 July 2022, we have further formalized and systematized our work on these issues. In this report, we summarize our work.

2. Brief about the company

FORTE develops, builds and owns Norwegian small hydro power plants in close cooperation with landowners. Today, the portfolio consists of 44 hydropower projects in various phases and with completed power plants, the company can cover the electricity needs of 43,000 Norwegian households.

In 2022, FORTE had a revenue of X, of which X% was the sale of electricity. In addition, in 2022, FORTE pay its landowners X% in water lease.

At the turn of the year 2022/2023, company X had permanent employees. In addition, the company uses contracted labor when necessary.

3. Our work with risk assessments and our findings

Following the entry into force of the Transparency Act, FORTE has systematized and formalized our risk and due diligence assessments relating to human rights and decent working conditions, based on OECD guidelines for multinational companies.

The Norwegian guidelines posted from our Government can be read here: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/oecd_ncp/oecd-retningslinjer-flernasjonale-selskaber201307.pdf.

In addition to our continuous work in everyday life, particularly related to ensuring decent working conditions in our supply chains, the company’s administration carries out risk assessments. The risk assessment includes ongoing evaluation of previously implemented measures and identified risk conditions. The results of these assessments are presented to and reviewed by the board.

It is our assessment that the risk of us contributing to actual or potential negative consequences for basic human rights is very low.

The most important risk area for FORTE is the risk that our contractors in the construction projects have conditions that violates the requirement for decent working conditions. We have already worked actively with this problem for many years, and follow up both our contractors and their employees to further minimize the risk. In addition, the construction phase is strictly regulated by public authorities and with its own control routines to ensure good HSE routines for the construction site. FORTE has well-established routines to ensure decent working conditions, which are regularly reviewed and updated as necessary for the individual projects. The operation of the producing power plant are done

4. Additional infomation

The Transparency Act gives right to open information related to how we handle actual and potential negative consequences on basic human rights and decent working conditions. This includes both general information and information relating to the services we offer.

If you have any questions related to this, please contact us at the following email address: post@fortevannkraft.no.