Bygge småkraft


Utforsk kraften i vårt utbyggingsteam hvor en helhetlig tilnærming og vår egen fagkompetanse er hjørnesteinen. Vi bygger effektive og lønnsomme kraftverk med bruk av teknisk ekspertise, økonomisk innsikt og god forståelse for miljømessige påvirkninger.

Velg Forte som samarbeidspartner fordi:

En kraftprosjekt er et samarbeid som gjerne varer i et halvt århundre, og valg av samarbeidspartner er viktig. Hvem er det egentlig du får inn på tunet? Forte Vannkraft har samlet noen av de flinkeste, hyggeligste og mest erfarne fagfolkene i småkraftbransjen. Vi kan alle fasene i slike prosjekter, og har sett mange ganger hvor viktig et småkraftverk er for å skape optimisme og framtidstro hos grunneierfamilier.

Ta kontakt!
  • Investeringsvilje og gjennomføringskraft

  • Erfaring fra planlegging og bygging av 300 prosjekter til sammen

  • Egen kunnskap på alle viktige fagfelt

  • Bygger for å drive i mange år

Det vi er stoltest av i Forte er vår gjennomføringkraft. Inngår vi en fallrettsavtale, så setter vi igang med bygging raskt. Det er ikke uten grunn at vi har så mange småkraftverk under bygging nå. Med Forte som partner er du trygg på at alle måter å få kraft ut av elva er vurdert, at søknader og drøftinger med NVE og myndigheter blir håndtert profesjonelt, og at du som grunneier får den beste finansieringsløsningen med deg inn i driftsfasen.

Hvordan bygger vi kraftverk?

Fallrett og konsesjon

Fallretter i Norge er privat eiet. Grunneiere med fallretter må ha nødvendig kapital og risikoevne for å bygge kraftverk. Den vanligste måten å gjøre dette på er å leie ut fallretten for en avtalt periode. Etter leieperioden overtar fallrettseieren kraftverket, og det langsiktige lokale og private eierskapet er godt ivaretatt. Vi kaller det privat hjemfall.

Forte leier fallretter med en leie som avtales for hver enkelt elv, alt etter hvor lønnsomt kraftverk som kan bygges og hva fallrettseierne ønsker. Noen ønsker en sikker leie som gir god forutsigbarhet, mens andre foretrekker overskuddsdeling som gir både større risiko men også mulighet for større utbetaling.

Når avtale om fallrettsleie er inngått, søker vi NVE om konsesjon. Omfattende miljøundersøkelser er en del av konsesjonsbehandlingen, sammen med god kunnskap om både hydrologi og grunnforhold, og ikke minste grunneieres lokalkunnskap om forholdene på stedet og om hvordan elven oppfører seg gjennom året.

Når konsesjon er gitt av NVE, skal nettavtale inngås, og miljø- og landskapsplan og teknisk sikkerhetsplan utarbeides og godkjennes før bygging kan starte.

Vi har gjennom årene fått godt samarbeid med NVE som konsesjonsgiver og inkluderer alltid dem tidlig i prosessen.

Kontakt Halvard

Har du spørsmål til hvordan en fallrettsavtale med Forte fungerer, hvordan leien vil se ut og hva vi tror om fremtiden for ditt kraftverksprosjekt?

Nettilknytning

En utfordring med prosjektene er ofte også å skaffe nettkapasitet for å kunne levere strømmen på nett. Vi forhandler med lokale og regionale nettselskaper. Når prosjektene har fått konsesjon, nettavtale, miljø og landkapsplan i tillegg til anleggskonsesjon og eventuelle spesifikke andre godkjennelser er vi klare for bygging. 

Naturhensyn

En detaljert plan for natur- og miljøpåvirkning er viktig i en småkraftutbygging. Når man bruker av naturens ressurser må man minimere inngrepene og påvirkningen av økosystemene rundt. Ofte er småkraftverkene plassert i vakre rekreasjonsområder der «ingen skulle tru at nokon kunne bu». Vi gjør nøye vurderinger med biologer og grunneiere om området og artene som lever der, og hvordan vi kan ivareta det biologiske mangfoldet. For noen grunneiere er naturhensynene spesielt viktig. Les gjerne om beslutningen grunneierne i Herand har tatt om å opprette et kulturlandskapsfond i bygda.

Arealeffektivt

Småkraft er den mest arealeffektive fornybarkilden man kan bygge med arealbruk på under 1 kvadratkilometer pr TWh. Bruker vi i tillegg boreteknologi benytter vi et absolutt minimum av inngrep og kan skape fornybar kraftproduksjon på en skånsom og miljøvennlig måte.

Inntak Mordøla
Å spille på lag med naturen er viktig for oss. Vannveien på Mordøla kraftverk er boret av Norhard. Man kan så vidt se at det er et kraftverksinntak i denne elva. Med lite naturinngrep får vi et elegant og miljøvennlig fotavtrykk på prosjektet.

Byggefasen

Teamet i Forte har lang og bred erfaring med å bygge kraftverk. Vi er en av de mer erfarne fagmiljøene og har mer enn 300 småkraftverk på samvittigheten.

Erfaring er bra å ha, men det som er enda viktigere er viljen til å få til noe. Gjennomføringskraft og vilje til å ta bygge- og utviklingsrisiko betyr mye for å få bygget ny kraft. Vi bygger for å eie og drive kraftverkene i lang tid.

Les gjerne mer om Gjemlestad og hvordan vi har løst ulike utfordringer på veien.

Selve byggefasen starter med god involvering av grunneiere og naboer. Vi har gjerne en lokal prosjektleder og bruker lokale entreprenører. Det er flere grunner til at vi ønsker lokalt engasjement:

  • Kunnskap om lokale forhold. Det er alt fra terreng og tilkomst, til hvem som er flinke til hva i bygda.
  • Mindre konflikter. Vi bygger skånsomt, men det kommer jo til å kjøre noen maskiner gjennom nærmiljøet.
  • Problemløsning. Det vil alltid skje noe som gjør at du kanskje trenger hjelp eller låne noe småverktøy. Da er det kjekt å ha noen relasjoner å spille på.

Vi mener lokale entreprenører viktig ikke bare fordi de kjenner plassene vi utvikler, men også gir oss et godt utgangspunkt for å bli kjent i nærmiljøet hvor vi skal drifte kraftverket fremover.

Moderne retningsstyrt fjellboring til vannveien

Vi bygger vannveier på den smarte måten. I 2021 kjøpte vi retningsstyrte borerigger og har i dag 100% eierskap i operatørselskapet Norhard AS. Boreriggene vi opererer sammen med Norhard bruker en unik patentert retningsstyring som gjør at vi med presisjon kan bore nedenfra og opp og treffe ønsket inntakspunkt.

Vannveiene vi borer er en viktig del av byggeprosjektet. Naturinngrepene blir minimale, uten graving og sprenging av rørgrøft, eller sprenging av tunnel med store massedeponier. Elektrisk drift og lukket system for håndtering av spylevann gjør vår teknologi miljøvennlig.

I tillegg gjør retningsstyrt boring det enklere å realisere vanskelige prosjekter der anleggskostnaden blir for stor. Økonomien blir bedre. Den største gevinsten er kanskje likevel at naturen rundt forblir uberørt.

Les mer om retningsstyrt fjellboring.

Prat med Sveinung om utbygging

Sveinung er en erfaren utbygger av småkraftverk og kan gi svar på alle dine spørsmål relatert til byggefasen.

Send nummeret ditt til Sveinung